Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η αλιευτική δραστηριότητα παγκοσμίως πλησιάζει ή ξεπερνά τα όρια της βιώσιμης εκμετάλλευσης. Παράλληλα η παγκόσμια κατανάλωση ψαριών ως τροφή διπλασιάστηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με μια ανάλογη αύξηση της υδατοκαλλιέργειας και της σημασίας της για την παροχή ψαριών και θαλασσινών. Συνεπώς, είναι αναγκαία η χρήση υπεύθυνων μεθόδων υδατοκαλλιέργειας, που σέβονται και προστατεύουν τις θάλασσές μας, καθώς μόνο με τη βιώσιμη αλιεία και την υπεύθυνη κατανάλωση ψαρικών μπορούμε να προστατεύσουμε τη θάλασσα, τη ζωή που φιλοξενεί και τους πολύτιμους θαλάσσιους πόρους. Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υφιστάμενες, καθώς και οι αναμενόμενες προς επέκταση, δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας στη χέρσο και στη θάλασσα, είναι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ιδίως σε σχέση με προστατευόμενες περιοχές. Τα διάφορα συστήματα υδατοκαλλιέργειας μπορούν να επιδράσουν διαφορετικά και να προκαλέσουν ποικίλες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, που μπορεί να περιλαμβάνουν την απώλεια ή αλλοίωση των οικοτόπων, διαταραχές και εκτόπιση των ειδών καθώς κι αλλαγές στις τοπικές βιοκοινότητες. Οι επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας στους πληθυσμούς των ψαριών, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την ποιότητα του νερού και την κοινωνία μπορεί να είναι σημαντικά και μετρήσιμα μειωμένες, όταν εφαρμόζονται υπεύθυνες πρακτικές.

Ως προς αυτόν τον σκοπό:

Η υπεύθυνη υδατοκαλλιέργεια βάσει διεθνών προτύπων βοηθά να μειωθούν οι πιέσεις προς τους πληθυσμούς των ψαριών και τους θαλάσσιους οικοτόπους.
Τόσο οι αλιευτικές, όσο και οι μεταποιητικές δραστηριότητες των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου, ακολουθούν ειδικά και θεσμοθετημένα περιβαλλοντικά πλαίσια και κανονισμούς, που καθορίζονται από τα Υπουργεία Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας και βρίσκονται πάντα σε εναρμόνιση με τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα με το Έγγραφο κατευθύνσεων «Υδατοκαλλιέργεια και Natura 2000» (ISBN: 978-92-79-93527-5, doi:10.2779/227,KH-03-18-288-EL-N). Το έγγραφο αυτό έχει σαν στόχο να διευκολύνει την κατανόηση και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε ότι αφορά στο δίκτυο Natura 2000, σε σχέση με τις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας και να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των στόχων διατήρησης των τόπων, προωθώντας καλές πρακτικές οι οποίες παρουσιάζουν πώς οι διατάξεις για την προστασία της φύσης μπορούν να είναι συμβατές με τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο