Αποτελέσματα

Μελέτη και σχεδιασμός συλλογικής ταυτότητας για τα προϊόντα αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης της περιοχής του Αμβρακικού κόλπου.

Στήριξη της τοπικής οικονομίας, μέσω της προώθησης των υψηλής ποιότητας αλιευμάτων και μεταποιημένων προϊόντων της περιοχής του Αμβρακικού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής της Άρτας.

Δυναμικότερη πλέον παρουσία των προϊόντων σε υφιστάμενες και νέες αγορές, η οποία θα ωφελήσει όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα αξίας των συγκεκριμένων προϊόντων, από τις τοπικές επιχειρήσεις αλιείας/υδατοκαλλιέργειας μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της διάθεσης προϊόντων σε νέες αγορές διανομής, η οποία κατά συνέπεια θα πυροδοτήσει άνοδο του κύκλου εργασιών των τοπικών επιχειρήσεων των συγκεκριμένων κλάδων.

Ψηφιακή προώθηση των προϊόντων στα ηλεκτρονικά μέσα αξιοποιώντας διάφορα ψηφιακά εργαλεία.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού εκθετηρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο